Danmarks Breve

DET NORDSLESVIGSKE SPØRGSMAAL 1864...

DET
NORDSLESVIGSKE
SPØRGSMAAL

1864-1879

AKTSTYKKER OG BREVE TIL BELYSNING AF
DEN DANSKE REGERINGS POLITIK

PAA UDENRIGSMINISTERIETS FORANSTALTNING
UDGIVET AF
AAGE FRIIS

II. BIND

FRA 1. APRIL 1868 TIL 31. DECEMBER 1870

KØBENHAVN
HENRIK KOPPELS FORLAG
1925

s. II F. E. BORDING. KØBENHAVN

s. III FORORD

DETTE andet Bind »Aktstykker og Breve til Belysning af den danske Regerings Politik i det nordslesvigske Spørgsmaal 1864—79« indeholder en Fortsættelse af den i 1.Bind trykte Sam- ling af Akter og Breve fra danske Arkiver for Tiden fra 1. April 1868 til 31. December 1870.

Det indeholder de danske Akter i samme Omfang som for den foregaaende Periodes Vedkommende. I et følgende Bind vil blive trykt de Uddrag af de danske Statsraadsprotokoller for Tiden 1864—79, der er blevet stillet til Raadighed og benyttet i de af mig udgivne Bøger om det nordslesvigske Spørgsmaals Historie. Med Hensyn til Indhold og Udgivelsesprincipper henvises til Forordet til det i Aaret 1921 udgivne 1. Bind.

I Forordene til 1. Bind af denne Aktsamling, til den samtidig udgivne »Den danske Regering og Nordslesvigs Genforening med Danmark« I, og til den i April 1923 udgivne Bog »Danmark ved Krigsudbrudet Juli—August 1870« gjorde jeg Rede for de af mig benyttede danske og udenlandske Kilder. Jeg maatte dèr meddele, at den tyske Regering havde nægtet mig Adgang til de i tyske Arkiver bevarede Akter vedrørende det nordslesvigske Spørgsmaal, men tillige, at det tyske Gesandtskab i København i Skrivelse af 20. Januar 1921 havde meddelt mig, at den tyske Regering vilde udgive en omfattende Fremstilling af Pragfredens Artikel V’s Historie paa Grundlag af de preussiske og tyske Akter, og at dette Skrift vilde foreligge trykt i Løbet af Februar 1921, saaledes at jeg kunde benytte det ved Udarbejdelsen af mit Værk.

Nu i Januar 1925 er fremkommet det saaledes bebudede Værk: »Bismarck und die nordschleswigsche Frage 1864—1879. Die diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes zur Geschichte des Artikel V des Prager Friedens. Im Auftrage des Auswärtigen Amtes herausgegeben von Walter Platzhoff, Kurt Rheindorf, Johannes Tiedje. Mit einer historischen Einleitung von Walter Platzhoff, 1925.«-

s. IV Dette Værk svarer ingenlunde til, hvad der i den nævnte Skrivelse blev stillet i Udsigt. Det indeholder kun et stærkt begrænset Udvalg af en Del af det tyske Udenrigsministeriums Akter — de diplomatiske — og ingen præcis Angivelse af, hvorvidt Huller i Aktpublikationen paa Steder, hvor saadanne, bl. a. under Hensyn til den danske Publikation, ikke vel kunde ventes, beror paa, at det tyske Udenrigsministeriums Arkiv overhovedet intet indeholder (jævnfør bl. a. den danske Aktstykkesamling I, 816 f. med de tyske Akter S. 283 f. og Indledningen dertil S. 38). Værket bringer ingen »omfattende Fremstilling af Pragfredens Artikel V’s Historie«, men en af Professor Platzhoff affattet »Indledning«, der kun giver en kort Oversigt, som systematisk forbigaar det siden Efteraaret 1921 udgivne danske Aktmateriale, til hvilket der heller ikke ved Publikationen af de tyske Akter, hverken direkte eller indirekte, er taget Hensyn. Under Behandlingen af Tiden 1864—66 er der ligesaalidt taget Hensyn til N. Neergaards grundlæggende Værk »Under Junigrundloven«. I sin Indledning har Hr. Professor Platzhoff, hvor det drejer sig om at fastslaa og bedømme den danske Regerings Handlinger og Motiver, alene benyttet de tyske og franske Københavnergesandters Referater med Forbigaaelse af de trykte danske Regeringsakter. Paa et Hovedpunkt — Forhandlingerne i Foraaret 1868 — undlader han overhovedet at nævne, bekræftende eller afvisende, en diplomatisk Aktion af Bismarck, der er Genstand for udførlig Omtale i flere danske Akter og er af største Betydning for Forstaaelsen saavel af den danske som af den preussiske Politik.

Den Fremgangsmaade, der saaledes er anvendt ved Udgivelsen af den tyske Aktsamling, er imidlertid blevet mødt med skarp Indsigelse af tyske Historikere. Offentlig har Professoren i slesvig-holstensk Historie ved Universitetet i Kiel, Dr. Otto Scheel, øjeblikkelig erklæret det af det tyske Udenrigsministerium foranledigede Værk for ufyldestgørende, Professor Platzhoffs »Indledning« for videnskabelig uforsvarlig og krævet en ny, virkelig udtømmende og videnskabelig Behandling fra tysk Side. (Se »Kieler Zeitung« 13. Februar 1925 Nr. 74 og 1. Marts 1925 Nr. 101, samt »Schleswig-Hosteinische Landes- zeitung« 25. Februar 1925 Nr. 47.)

Ved Udgivelsen af dette 2. Bind af den danske Aktstykkesamling har jeg derfor ment at kunne indskrænke mig til en Henvisning til denne uforbeholdne Indsigelse fra den mest kompetente tyske Side, der formentlig vil blive efterfulgt af mere indgaaende Vurdering s. V af den tyske Aktpublikation og forhaabentlig ogsaa af en ganske nødvendig, supplerende tysk Publikation.

De til Dels meget vigtige nye Oplysninger, som det tyske Værk bringer vedrørende Perioden indtil 31. Marts 1868, vil blive indarbejdet i den tyske Oversættelse af min Fremstillings 1. Bind, der foreligger færdig i Manuskript, men hvis Udgivelse nu vil blive udskudt. Det tyske Værks andre til Dels ogsaa meget oplysende Akter for Tiden fra 1. April 1868 til December 1880 vil jeg benytte ved Fortsættelsen af mine Arbejder, medens jeg iøvrigt forbeholder mig en samlet kritisk Behandling af den paa Foranledning af det tyske Udenrigsministerium udgivne Publikation.

Af nærværende 2. Bind forelaa, da »Bismarck und die nordschleswigsche Frage« udkom, Ark 1—43 rentrykt, hvorfor der kun et Par Steder i Bindets sidste Ark har kunnet tages Hensyn til det tyske Værk.

Da Hensigten med min Aktpublikation og Fremstilling er: uden Forbehold af nogen Art og med Benyttelse af alt tilgængeligt Materiale at give en udtømmende og alsidig Fremstilling af de Spørgsmaal, der knytter sig til Pragfredens Artikel V, vil selvfølgelig den sene Fremkomst af de tyske Akter udskyde Fuldendelsen af mine Arbejder.

Jeg har nu opnaaet Tilladelse til at benytte Akterne i det engelske Udenrigsministeriums Arkiv i London og i de russiske Statsarkiver i Moskva. Undersøgelserne dér vil snarest mulig blive iværksat.

København, 24. April 1925.

AAGE FRIIS. s. VI