Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1871-01-12)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
Kjøbenhavn, 12. Januar 1871.

Kjære Kammerherre.

For nogle Dage 1) siden kom Heydebrand og sagde at han havde faaet en noget delicat Ordre fra Berlin, men før han udførte den hos Ministeren vilde han meddele mig den for at jeg kunde forberede Baron Rosenørn derpaa. Han skulde spørge her om

den danske Regering vilde finde det berettiget, at den preussiske Regering i Betragtning af at den franske Blokade af de tydske Havne ikke havde været effectiv, erklærede sig for løst ligeoverfor Frankrig under nærværende Krig for de øvrige Forpligtelser efter Declarationen af 16. April 1856. 2)

[Efter Vedels Ønske drøftede han og Heydebrand Sagen »aldeles académiquement« og kom til det Resultat, »at det nærmest maatte være Caperbreve som man vilde udstæde«. Det var Regeringens Hensigt at trække det ud med at svare herpaa, men hvis man fra tysk Side trængte paa for at faa et Svar, var et saadant foreløbigt opstillet. Om dette og om Sagen i det hele bad Vedel om Quaades Mening.]

Quaades Papirer. U. A.

P. Vedel.