Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1871-01-12)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 12. Januar 1871.

Kjære Vedel,

. . . Jeg har . . . sat Thile i Kundskab om Sagen [ɔ: Gedalias Virksomhed for at skaffe Understøttelse til de franske Fanger], og han har ikke alene ikke havt det Mindste at sige derpaa, men endog ved denne Leilighed udtrykkelig sagt mig, at man her overhovedet ikke havde Grund til Andet end til i enhver Henseende at anerkjende den Maade hvorpaa den danske Regjering havde overholdt Neutraliteten. Der havde vel engang været Lidt at sige med Hensyn til Forsyning med Kul; 1) men ligesom dette var en Ubetydelighed man ikke vilde hænge sig ved, saaledes indsaae man ogsaa, at da der var en Forskjel mellem Lodser og bekjendte Mænd, kunde det ikke lægges den danske Regjering til Last, om en eller anden bekjendt Mand engang havde lodset franske Krigsskibe udenfor dansk Lodsfarvand. . . .

[Om Udvisninger af Børn og unge Mennesker fra Slesvig.] Ceterum censeo, at, saaledes som De ogsaa siger, det er bedst, at alle udvandrede Slesvigere holde sig borte fra Slesvig, saalænge Krigen varer.

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.