Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1871-02-07)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] Tirsdag 7. Februar 1871.

Kjære Kammerherre,

. . . Forleden kom et Medlem af Folketinget, Termansen, herop og sagde at han og hans Venner vilde see sig nødte til at gjøre Noget for at bevise Nordslesvigerne at man ikke havde glemt dem. Han vilde derfor vide om der var noget tilhinder for at han interpellerede URM. i Rigsdagen og spurgte om han var opmærksom paa hvad der skeete i Slesvig i Modstrid med Wienerfreden idet danske Undersaatter nægtedes Ophold der osv. osv. Han vilde lade sig nøie med en alm. Erklæring af Baron Rosenørn om at han var opmærksom paa at der fulgtes Grundsætninger som heller ikke han kunde finde stemmende med Wienerfreden, men at han haabede at det skulde lykkes hans fortsatte Bestræbelser og efterhaanden som fredelige Forhold indtraadte i Preussen, at fjerne de Vanskeligheder der nu stillede sig iveien for Sagens bedre Ordning. Han vilde i det Hele m. H. t. Ordene føie sig efter vore Ønsker. Jeg svarede at 1) var det en mislig Sag med en saadan Interpellation, da man aldrig kunde vide hvad der kunde falde andre Medlemmer ind at yttre under en saadan Interpellation og man kunde jo ikke stole paa Alles Takt i samme Omfang som paa Hovedmandens. Dernæst vidste jeg ikke om ikke en saadan Interpellation kunde indvirke forstyrrende paa de mundtlige og fortrolige Forhandlinger som De netop for Tiden drev om disse Slesvigeres Stilling og jeg maatte derfor forbeholde mig derom at sætte mig i Forbindelse med Dem. Vær derfor saa god ved Lejlighed s. 4 at yttre Dem derom. Termansen sagde at det havde jo ingen Hast, han meente kun at han maatte gjøre Noget før Rigsdagen gik hjem — og dermed har det, Gud bedre det!, lange Udsigter. 1)

1*

P. Vedel

Quaades Papirer. U. A.