Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1871-02-28)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
Kjøbenhavn, 28. Februar 1871.

Kjære Kammerherre.

. . . Forresten er jeg meget mismodig over de slesvigske Sager. Nordsles vigs Tilbagegivelse under en eller anden Form ventes nu af Mange kun ikke af mig. Men derimod havde jeg rigtignok ventet at det personlige Spørgsmaal om Art. 19 2) ikke vilde støde paa uovervindelige Vanskeligheder og hvis s. 5 Bismarcks Hjemkomst ikke giver Sagenen gunstigere Vending end hidtil veed jeg virkelig ikke hvad vi skulde gjøre thi lade det gaae som hidtil er umuligt og at faae en 2—3 enkelte Tilfælde afgjorte naar de øvrige hundreder blive liggende er kun en uforsvarlig Begunstigelse af et Par Slesvigere, som dog ikke have større Adkomst end alle de andre. Nu rykker ogsaa Tidspunktet nærmere for Termansens antydede Interpellation og hvad skal vi gjøre for at hindre den, eller svare derpaa hvis vi ikke kunne eller ville hindre den?

Naturligvis have vi paa Forespørgsel erklæret os villige til at erkjende den nye franske Regering, saasnart den officielt notificeres os. Heydebrand har ikke endnu faaet nye Creditiver, 1) saasnart det skeer, maa De jo ogsaa have Deres, vil De skrive mig til hvad De finder Anledning til at bemærke i den Anledning. Nu er da endelig Freden sluttet og jeg længes efter hvorledes de politiske Forhold i Europa derefter ville gestalte sig. Hvad veed De om Keiseren af Tydsklands Sundhedstilstand, om Kronprindsens politiske Sympathier, om Forholdet til Rusland og Østerrig? Hvorledes ville Sagerne nu stille sig i Sorte Havs-Conferencen, 2) naar den paany optages? Ja De veed nok, at een Taabe kan spørge [om] Mere end 10 Vise kunne svare paa!

P. Vedel.

Quaades Papirer. U. A.