Danmarks Breve

BREV TIL: Dagmar FRA: Christian 9. (1871-03-10)

Christian IX til Maria Feodorowna.
Kjøbenhavn, 10. Marts 1871.

Min egen elskede Minny.

. . . Omsider er Krigen nu heldigviis dog endt, men hvilken sørgelig Fred for det ulykkelige Frankrig der foruden betydelige territoriale Afstaaelser ogsaa maae betale disse næsten uhørte Summer; imidlertid maae man lade Preusserne og Tydskerne at de have gjennemført Krigen glorieux uagtet den strenge Vinter og de besværlige Forhold, hvorimod Franskmændenes sammenløbne, uøvede og i alle Henseender slet forsynede Tropper bidroge til at forværre Landets fortvivlede Stilling. Gid i det Mindste at denne saa sørgelige Krig for Fremtiden maae være dem en god Lære til at blive fornuftige og dygtige, saa vil de nok om en 20 Aar atter kunne tale et vægtigt Ord med i Europas Politik. — Det er en sand Guds Lykke at vi her have kunnet blive udenfor som jeg tildeels har at takke Kaiser Alexander for som virkede saa ivrigt for at alle udenfor værende Stater forblev Neutrale, hvilket lettede mine Bestræbelser betydeligt. Naar han blot nu vilde være lige saa ivrig til at søge at indvirke paa sin Onkel til omsider at give os det Danske Slesvig tilbage, helst med Flensborg; hvis det ikke kan lade sig gjøre, da maae vi dog have Nord-Slesvig med Øen Als og Sundevitt som er fuldstændig Dansk. Jeg vil ikke gjerne besvære Kaiseren med at skrive ham desangaaende, men beder min søde Minny om med sit varme Danske Hjerte at tale med ham om denne Sag for at han opfordrer Onklen til denne Afstaaelse hvortil nu Øieblikket synes mig aller gunstigst. En saadan Afstaaelse vilde desuden være en ringe Løn fordi vi nu holdt os strengt neutrale, og vilde bidrage til at der kom et godt s. 13 Forhold mellem Danmark og Tydskland. Bitte tal snarest og ret indtrængende med ham derom og underret mig da endelig om hvad hans Mening er og om han troer at han kan og vil udrette noget for os? Jeg maae desværre allerede slutte. Idet jeg omfavner min engle Minny og Baby forbliver jeg med uforanderlig Kjerlighed

Din troeste
Papa.

Russiske Statsarkiver, Moskva. — Brevet, af hvilket kun uvæsentligt er udeladt, gør Indtryk af at have været mange Gange læst og sammenfoldet. Maria Feodorownas Svar har ikke været tilgængeligt. — Sml. »Bismarck und die nordschleswigsche Frage«, S. 369 f., Hähnsen II, 345 og Krieger V, 171.