Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Christian Frederik Falbe (1871-03-14)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Fortrolig.
Wien, 14. Marts 1871.

Herr Baron,

Jeg havde den Ære at tilmelde Deres Excellence den 8de sidstl. den vigtige Efterretning om Sandsynligheden af Dannelsen af en Trippelalliance mellem de tre østlige Stormagter. Denne Efterretning var netop bleven mig meddeelt som positiv og som en dyb Hemmelighed, med Forsikring om, at Østerrigs Antagelse af det fra Grev Bismarck udgaaede Forslag var umiddelbart forestaaende. Jeg udbad mig derfor Deres Excellences Bemyndigelse, til at sondere Grev Beust, om hvorvidt han, under Forudsætning af, at ovennævnte Forhandlinger virkelig finde Sted, vilde være villig til, at bringe det nordslesvigske Spørgsmaal i Erindring, da det var sandsynligt, at Grev Beust, samtidigt med at han gik ind paa Grev Bismarcks Forslag, ogsaa vilde kunne opnaae ved denne, som den mest passende, Leilighed Ordningen af den slesvigske Sag som en Indrømmelse i Fredens Interesse.

Samtidigt med Deres Excellences Svartelegram, der paabød mig for Øieblikket ikke at gjøre noget Skridt hos Grev Beust i den antydede Retning, meldte et Telegram fra Petersborg, at den nordslesvigske Sag var bleven bragt paa Bane af det russiske Cabinet, og en Demarche her vilde i saa Fald vistnok være mindre paatrængende. Lord Bloomfield og flere andre Diplomater have sagt mig, at de i Anledning af dette Petersborger Telegram havde interpelleret Grev Beust, men at denne havde benægtet at vide noget om Sagen. Jeg har derfor indskrænket mig til at udspørge Herr Novikow, 1) der imidlertid ogsaa var uvidende om at hans Regjering skulde have foretaget et saadant Skridt. Senere er jeg kommen under Veir med, at Efterretningen ikke stammer fra Petersborg, men er bleven »Presse« meddeelt her, og det vistnok s. 17 gjennem dets Forbindelser med det keiserlig tydske Gesandtskab.

Jeg vil ikke undlade at tilføie her, at jeg fandt Hr. Novikow under Indtrykket af, at Østrig ved Depechen af 26. December f. A. 1) havde givet Afkald paa enhver ved Prager Freden hjemlet Ret og altsaa ogsaa med Hensyn til Opfyldelsen af dens 5te Artikel. Jeg erklærede mig bestemt imod denne Fortolkning, deels da denne Artikels Indhold ligger udenfor det tydske Spørgsmaal, der var Gjenstanden for Depechen af 26. December, deels da tilmed Grev Beust i samme afviser om end paa en indirekte Maade Grev Bismarcks Forsøg paa, at erklære Prager Freden for tilsidesat. . . .

C. Falbe.

Depeche Nr. 12.