Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1871-03-20)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 20. Marts 1871.

Kjære Kammerherre,

Deres sidste to Breve har været ganske særdeles velkomne forsaavidt de synes at love os lidt Luft i det nordslesvigske Værnepligtsspørgsmaal. Jeg haaber det skal lykkes at hindre en Interpellation, og Folkethingspræsidenten 2) har lovet at giøre hvad han formaaer derfor.

F[albe] fortsætter sine Meddelelser og paastaaer bestemt at Treklangen er ifærd med at danne sig. Vi fastholde vor s. 20 Utilbøielighed til at henvende os til den Musikant, som F. kjender. Derimod har vor Nabo paa den anden Side Colonnaden skrevet til sin Datter. 1)

De har ganske Ret i at beklage Dem over vore Aviser, men Regeringen er jo destoværre aldeles ude af Stand til at giøre Noget derved. Selv Hall er ganske vis[t] ikke mægtig nok til at lægge Baand paa Bille. Hvad veed De om Molzens nuværende Opholdssted og Bedrifter?

P. Vedel

Quaades Papirer. U. A.