Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik Falbe FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1871-03-28)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien.
Confidentiel.
Kjøbenhavn, 28. Marts 1871.

Deres Høivelbaarenheds Meddelelser om en nærforestaaende Tripel-Alliance mellem de 3 Keisere have været af saameget større Interesse for mig, som den kongelige Gesandt i St. Petersborg ikke synes at kjende Noget til en saadan politisk Combination, og Kammerherre Quaade ikke alene selv ikke troer derpaa, men ogsaa bemærker, at hans Colleger i Berlin nære samme Overbevisning og i Overensstemmelse dermed have udtalt sig til deres Hoffer. 3)

[Vurdering af de Fordele og de Vanskeligheder, der ved Alliancen vil opstaa for de tre Kejserdømmer.]

Hvorledes end dette Spørgsmaal vil udvikle sig, har Deres Høivelbaarenhed imidlertid med Rette henledet min Opmærksomhed paa, om den kongelige Regjering ikke kunde benytte disse Forhandlinger til Fordeel for det nordslesvigske Spørgsmaal. Som De allerede ved mit telegrafiske Svar 4) har erfaret, troer jeg dog ikke at burde anmode Grev Beust om at tage Initiativet i denne Sag i Berlin. Deels venter s. 25 jeg ikke at finde nogen særdeles Interesse hos Greven for Opfyldelsen af Art. V i Pragerfreden, og jeg indseer, at han har ganske andre vigtige Hensyn at tage ved Afgjørelsen af Alliancespørgsmaalet, deels frygter jeg ogsaa for, at Udsigten til at en saadan Insinuation blev vel optaget af Grev Bismarck, ikke vilde vinde derved, at den kom fra Grev Beust. Overhovedet er det min Anskuelse, at hvis nogen fremmed Indflydelse skal kunne fremme en for os gunstig Afgjørelse af det nordslesvigske Spørgsmaal, er det alene Rusland, som maaskee har Evne og Villie dertil. De fornødne Skridt for at vinde Ruslands Bistand ere herfra ad privat Vei indledede 1) men det er endnu ikke klart, hvor stort Haab vi kunne knytte dertil. Fra Preussens Side er aldeles Intet foregaaet, som antyder, at man i Berlin for Tiden beskjæftiger sig med Sagen, og navnlig ere de forskjellige Rygter, som ere fremkomne i Aviserne om Tilbud om Nordslesvigs Tilbagegivelse, imod at Danmark indtraadte i det tydske Toldforbund, fuldstændigt ubegrundede.

O. D. Rosenørn-Lehn.

Depeche Nr. 3. — U. A. Ges.ark. Østrig I—II. Pol. Sager 1871—80.