Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1871-04-01)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 1. April 1871.

Kjære Vedel,

. . . Forresten veed jeg, at St. Ferriol er dygtig, og jeg troer ogsaa vi kunne ansee ham for fuldkommen paalidelig og paa en fornuftig Maade velsindet mod os, saa at jeg kun kan sympathisere med Dem, naar De viser ham al den Deeltagelse som enhver brav Franskmand under nærværende Forhold har Krav paa at finde især i et Land som bedre end noget andet veed hvad det er at lide Ondt. Men glem blot ikke Heydebrand. Jeg veed, at Fru Heydebrand for nogen Tid siden hertil har klaget over, at det kjøbenhavnske »Selskab« ved alle Leiligheder forsømte hende og hendes Mand; og jeg husker godt fra 1865, hvorledes man i flere Cirkler viiste sig spids mod Herr og Fru H. . . .

Da jeg sidst skrev havde jeg endnu ikke kunnet erfare noget om Molzen. Hvad jeg senere har erfaret er forsaavidt hellerikke meget, som jeg selvfølgelig ikke fuldt kan indestaa for min Kilde. Men hvis det jeg har erfaret, forholder sig rigtigt, og jeg seer egentlig ingen Grund til at troe det modsatte, saa have vi vistnok al Opfordring, jeg vil ikke sige til at vente virkelig Fare fra Personens Side, men dog til at modtage alt hvad der kommer fra ham med den største Mistro. Omtrent ved Nytaarstider omtalte Bauer, som var her paa Besøg, at han havde mødt Molzen, som havde seet meget godt ud i Klæder, og at denne havde sagt ham, at han gjorde Forretninger her som Kjøbmand, og at det gik ham meget godt. Men efterat jeg havde modtaget Deres Brev, har jeg erkyndiget mig om Personen hos Kafka, som De vil kjende fra nogle tidligere Meddelelser, og denne har sagt mig, at Molzen var bleven brugt under Krigen og endnu brugtes ved Politiet af den bekjendte Stieber, 1) ligesom han ogsaa endnu bestandig s. 32 stod, om ikke i directe, saa i indirecte Forbindelse med Keudell. . . .

At Stemningen hos os er anti-tydsk har jeg intet at sige imod. Hos mig selv er Stemningen virkelig ikke tydsk, om jeg end kunde ønske at meget hos os var ligesaa godt indrettet som her. Men det nytter ikke, og kan kun skade, at vise denne Stemning, og for mig er det virkelig klart, at vi hellerikke skylde Frankrig synderligt. Ingen skal faae mig fra, at dersom Nap. III havde handlet anderledes i vor Sag, saa vilde alt være gaaet anderledes for os, og maaskee ogsaa for ham, ligesom efter al Rimelighed det samme havde været Tilfældet dersom Franskmændene ingen Revolution havde gjort i 1848. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.