Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik Falbe FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1871-04-12)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien.
[Kjøbenhavn,] 12. April 1871.

Gode Kammerherre.

Hvor ubehageligt det end ellers kan være at skulle give Oplysninger af den Beskaffenhed, som De i Deres Brev til mig 1) har angivet, saa er det mig dog denne Gang en Fornøielse at meddele dem, fordi jeg ser, at man i Wien befinder sig i en betydelig Vildfarelse med Hensyn til Baron Eders Stilling her. Det er nemlig saavel Regeringens — og dermed mener jeg ikke blot Udenrigsministeriets men ogsaa de andre Ministres — som Baron Eders Collegers Mening om ham, at han er en usædvanlig forstandig og kundskabsrig Mand og særdeles behagelig og vindende i sit Væsen. Han læser Dansk og følger meget godt med alt hvad der foregaar baade her og i Verden, og jeg kan med Sandhed sige, at jeg s. 33 for min Part altid sætter særdeles Priis paa en Samtale med ham, fordi jeg altid er vis paa at faae et virkeligt Udbytte deraf. Dertil er han rolig og sindig, moderat og sikker, saa at han i det Hele kan siges at representere paa en særdeles værdig Maade sin Regering.

Hans private Forhold er maaske mindre tilfredsstillende. . . .

Jeg kan ikke andet end til Slutning at udtale at det vilde gjøre mig ondt, om Baron Eder skulde forlade os, og jeg vilde anse det for et virkeligt Tab for det østerrigske Diplomati, om han udtraadte af dets Tjeneste. 1) . . .

P. V.

P. Vedels Privatpapirer. — Udfærdiget, men vistnok ikke afsendt Brev blandt Falbes Breve til P. Vedel.