Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1871-04-22)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 22. April 1871.

Kjære Vedel, . . . Jeg har, imellem os sagt, ikke saa let ved at skrive til ham [ɔ: Rosenørn-Lehn] som til Frijs; thi denne skrev selv en eller to Gange om Ugen og jeg havde kjendt ham siden vi begge vare unge Mennesker; men Baron Rosenørn har jeg kun kjendt meget lidet, og selv skriver han kun sjeldent, hvad der jo forresten er naturligt nok, da han kjender mig ligesaalidt som jeg ham, og der jo desuden hellerikke kan være synderligt at skrive om hertil fra Kbhvn. . . .

Jeg vedlægger en Coupon af Kreuzzeitung for igaar om det nordslesvigske Spørgsmaal. 1)

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.