Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1871-07-11)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigskeminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 11. Juli 1871.

I Forbindelse med min allerærbødigste Indberetning af Gaars Dato Nr. XCIV tillader jeg mig at fremsende omstaaende Afskrift af en Artikel i National-Zeitung for igaar Aftes om det nordslesvigske Spørgsmaal. 2)

Jeg troer at kunne afholde mig fra enhver Betragtning over det egentlige Indhold saavel af denne som af de igaar omhandlede Artikler, og skal saaledes indskrænke mig til at fremhæve, at den her fremsendte Artikel stemmer med Statssecretair Thiles Udsagn til mig om at der fra den preussiske s. 49 Regjerings Side intet laae til Grund for Meddelelsen i »Elberfelder Zeitung«. 1)

Ogsaa den herværende østerrigske Chargé d’affaires siger mig, at der intet er ham bekjendt hvorefter fornævnte Meddeelelse kunde fortjene Tiltro.

Quaade.

Depeche Nr. XCV, modtaget 13. Juli 1871.

*)