Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1871-07-13)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister, Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 13. Juli 1871.

I Forbindelse med min allerærbødigste Indberetning af 11te d. M., om de seneste Avisrygter angaaende det nordslesvigske Spørgsmaal, har jeg den Ære at indberette, at Herr v. Thile idag har sagt mig, at efter at han havde havt Leilighed til nærmere at erkyndige sig i den omhandlede Henseende, kunde han nu give mig den bestemte Forsikkring, at der af den preussiske Regjering hverken var forberedt eller foretaget Nogetsomhelst i bemeldte Anliggende, som kunde begrunde hine Rygter. Han tilføiede, uden særlig Foranledning fra min Side, at han med Hensyn til den Skade, som den allerede nu i de offentlige Blade begyndte Polemik om det omhandlede Spørgsmaal kunde forvolde, havde til Hensigt at lade Rygterne modsige paa en saadan Maade, at der ingen Tvivl kunde være om, fra hvilken Kilde Modsigelsen hidrørte.

Quaade.

Depeche Nr. XCVII.

4