Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Henrik Godske Bartholomæus Nielsen (1871-08-30)

Godske Nielsen til Udenrigsminister, Baron Rosenøm- Lehn.
Kjøbenhavn, 30. August 1871.

Henholdende mig til min Samtale med Deres Excellence i Mandags Morges skal jeg ikke undlade at meddele, at naar Kryger [har] faaet sit Udlæg til Dr. B[auer], i dette Øieblik Rdl. preuss. 307, refunderet imod Kvittering fra ham, K., saa har han Intet Andet at ønske, end at der aarlig udbetales Dr. B. Rdl. preuss. 300, saalænge han assisterer Kryger under Rigsdagsvirksomheden i Berlin. . . .

Godske Nielsen.

Oreby.

4*