Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1871-10-17)

Lensgreve C. E. Frijs til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Kjøbenhavn, 17. October 1871.

Kjære Baron Rosenørn! Idet jeg takker Dem ret meget for Gjennemlæsningen af de modtagne Aktstykker, 2) som herved remitteres og hvorfor jeg haaber at De maa modtage Anerkjendelse, endskjøndt det oprigtig talt kan være det Samme, thi Mange af dem der ere kaldede til at udtale en Dom ere ikke istand til at fælde en upartisk Dom tagende Hensyn til de forskjellige Forhold, der bør tages i Betragtning, saa kan jeg dog ikke undlade at benytte denne Leilighed forinden min Afreise til at gjentage en Bemærkning fra igaaraftes eller rettere at formulere den skarpere og tydeligere. Tag Dem iagt og vær overordentlig forsigtig (men lad Dem ikke mærke dermed) med Alt hvad der kommer fra Baden-Baden 3) hvor der hos enkelte Personer brænder et levende Had til s. 64 enkelte baade Høieststaaende og høitstaaende Personligheder, og hvor der spindes Intriguer og der forsmaaes hverken gamle Krigscommissairer 1) ei heller Conseilspræsidentfruer, naar det er muligt at finde et svagt Punkt hvorfra disse kunne angribes og gjøres altsaa tilgjængelige for at blive Redskaber, for at fremme sine Maal Hævn til den ene Side og Yden Tjeneste for den politiske Luther. 2) De kan muligviis troe, at jeg overdriver, men vær overbeviist om, at jeg raader ikke drevet af Lidenskab men paa Grund af gammel bitter Erfaring. Jeg kjender naturligviis ikke til Deres høie Chefs nuværende Stilling til Blixen, men han har været under hans sataniske Indflydelse og det turde være at den lille Grevinde som er meget kjed [af] ikke [at] være Udenrigsministerfrue tilbød et godt Stof for B:[’s] Benyttelse.

C. E. Frijs.

Oreby.