Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1871-11-13)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade,Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 13. November 1871.

Kjære Kammerherre.

. . . Hvad Krügers Interpellation angaaer, har jeg netop igaar fra Slesvig modtaget en lignende Meddelelse som De sender hertil. 1) Som De troer ogsaa jeg at Hensigtsmæssigheden af dette Skridt under nærværende Forhold er meget tvivlsom, men vi have ingen Middel til at hindre det og maa lade det gaae som det kan. I alt Fald antager jeg det dog bedre at hvis der skal røres ved Sagen, skal det være Krüger og Slesvigerne, men derimod ikke den danske Regering og her er stadigt Mange, som forlange at der skal gjøres Noget. Muligt er det jo ogsaa at Kr. smigrer sig med at finde en Tilslutning som naar det kommer til Stykket vil vise sig illusorisk. . . .

P. Vedel.

Quaades Papirer. U. A.