Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik Falbe FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1871-11-21)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien.
Kjøbenhavn, 21. November 1871.

Den Omstændighed at Grev Andrassy har overtaget 1) det østerrigsk-ungarske Udenrigsministerium istedetfor Grev Beust fjerner vel en Deel af de Betænkeligheder, som jeg hidtil har næret ved at forsøge paa ved Østerrigs Hjælp at røre ved Spørgsmaalet om Pragerfredens Art. V. Men om jeg end har langt større Tiltro til den nuværende Udenrigsministers Villie og Evne, end jeg havde til hans Forgænger, saa er det mig dog endnu fremdeles i høi Grad tvivlsomt, om det overhovedet kan nytte til Noget under nærværende Omstændigheder at søge at bringe det slesvigske Spørgsmaal til en Afgjørelse. For saavidt muligt at kunne danne mig en bestemt Mening derom, ønsker jeg, at Deres Iiøivelbaarenhed i følgende Form skal bringe denne Sag paa Bane til Grev Andrassy:

Uden direkte at søge Udenrigsministeren i denne Anledning, vil De ved passende Leilighed bringe Samtalen hen paa de Conversationer, som De gjentagende har havt med ham i afvigte Efteraar om Sagen. De vil da yttre Dem derhen, at De kunde ønske at kjende: 1) hvorledes han selv opfatter Art. V og navnlig om han ikke finder, at Grev Beust i sin be- kjendte Depesche af 1. April 1868 2) altfor meget har nærmet sig den hidtilværende preussiske Fortolkning af denne Artikel, og 2) hvorvidt han antager at det preuss. Cabinet nu, da den franske Krig er tilendebragt, maatte være tilbøieligt til at ville opfylde det givne Løfte om Nordslesvig i et videre Omfang og paa antageligere Betingelser end forhen. Dersom Grev Andrassy da tilbyder sig at ville giøre nogen Forespørgsel i Berlin, vil De afslaae dette, med den Bemærkning, at da det er ganske af egen Drift, at De har bragt Sagen paa s. 69 Bane, kan De ikke Andet end ønske, at han ikke i Anledning af denne Samtale skal foregribe et for den kongelige Regjering saa vigtigt Spørgsmaal, før De i alt Fald har havt Leilighed til at brevvexle med mig om Hensigtsmæssigheden af et saadant Skridt

O. D. Rosenørn-Lehn.

U. A. Ges.ark. Østrig I—II. Politiske Sager 1871—1880. — Depeche Nr. 9.