Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1871-11-28)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 28. November 1871.

. . . Jeg haaber at De har faaet ryddet lidt op i Deres store Bunke og ved at see denne forsvinde ogsaa er bleven gladere tilsinds, thi jeg trøster mig med at Deres Lede af Udenrigsministeriets Luft kun maa være forbigaaende; — om end Tilfredsstillelsen ikke er stor, eller rettere sagt det der vindes ikke er stort, — saa synes jeg dog sammenlignelsesviis at Forsvaret af vor Stilling siden 1865 under de 2 store Criser dog har været kronet med Held og at vi ere blevne svømmende ovenpaa; saalænge der er Liv er der ogsaa Haab om en mulig Fremgang.

C. E. Frijs.

P. Vedets Privatpapirer.