Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1871-12-01)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 1. December 1871.

Kjære Kammerherre.

Deres Brev af igaar indeholdt dog nogen Trøst m. H. t. Archivsagen og jeg takker Dem meget fordet. 1) Jeg forsikkrer s. 76 Dem at den Indflydelse som jeg kan udøve paa Sagen skal gaae ud paa at ordne den engang for alle og jeg kan ikke troe Andet end at det kan lykkes, navnlig hvis URM. i Berlin virkelig vil opgive Gottorper Archivet og Forestillingsprotokollerne eller i alt Fald indskrænke sig til holst. Ministeriums og sl. holst. lauenb.’ Cancellies. Men der er 2 Ting som i den Henseende behøves: den ene er at Heydebr. faaer Sagen at behandle her, thi det er jo aldeles umuligt at forhandle med Saurma, 1) der hverken veed hvad sl. holst. lauenb. Cancelli eller hvad Rentekammer og Geheime Archiv er. Det andet er at det er faktisk umuligt i Løbet af nogle Dage at kunne give et Svar. For det Første sidder jeg begravet for Øieblikket i Værnepligtssagen — det er muligt at den kan klare sig nogenlunde ud, og der tales om en snarlig Slutning — saalænge kan jeg virkelig ikke lade den ligge paa Halvveien for at løbe omkring efter Archiverne. For det Andet: hvem skal vi faae de fornødne faktiske Oplysninger af? Regenburg er den eneste der kjendte Noget dertil men han er i Jylland og dernæst er han vist snarere tilbøielig til at skabe Vanskeligheder end fjerne dem i denne Sag — Wegener er som et Pindsvin der ruller sig sammen saasnart han hører Tale om Archiver — nu er unge Madvig 2) den der under Conseils- præsidiet har med de sl. og holst. Archiver at gjøre, men han kjender dem ikke derfor. Altsaa maae vi møisommelig samle vort Materiale sammen og det tager Tid. Da det formeentlig er gavnligt at have en Autoritet at skyde paa som den rette competente, har URM. skrevet til Conseilspræs. og forlangt de fornødne faktiske Oplysninger. Saurma har foreløbig faaet en accusé de réception paa sin Note, med Tilføiende af denne strax er tilstillet »de compet. Autoriteter« og »saasnart man faaer Svar fra dem, skal han strax faae Underretning om hvorledes den kgl. Reger, stiller sig til den preus. Regerings s. 77 Forlangende«. Det synes som om han dermed er tilfreds og han gjorde Ministeren igaar Undskyldninger for sin Regerings Iilfærdighed. ...

P. Vedel.

Quaades Papirer. U. A.