Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1872-01-03)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Frijsenborg, 3. Januar 1872.

Kjære Vedel! Tak for Deres venlige Lykønskning til det nye Aar, hvori vi nu ere indtraadt og som jeg vil haabe maa bringe Dem og Deres megen Glæde i Deres Familiekreds og Dem selv i det Offentliges Tjeneste mindre Kjedsommelighed og Anstrængelse end de foregaaende, samt et saadant otium i Sommerens Løb at jeg engang kan glæde mig til et Besøg af Dem. Endskjøndt jeg nu Intet eller saa godt som Intet har at varetage i det Offentliges Interesse saa synes det Lidet mig dog for meget og jeg tænker tidt paa at vælge et passende Moment for at nedlægge mit Mandat som Landsthingsmand, thi jeg synes det er uforsvarligt at være saa tidt og længe fraværende og jeg kan dog ikke bequemme mig til at leve saa længe adskilt fra min Familie. Imorgen staar jeg i Begreb med at begive mig til Berlin for at hilse paa en syg Søster, hvem jeg nu i 7 Aar ikke har seet 1) og jeg maa overvinde min Modbydelighed imod et Ophold, selv om det kun bliver paa et Par Dage i Berlin. Jeg vil naturligviis ikke dersteds hilse paa Nogen undtagen paa Quaade, thi dette kan jeg ikke undlade uden at støde ham personlig, endskjøndt mit væsentligste Ophold vil blive ved Sygesengen. Hidindtil er jeg da Gud være lovet blevet forskaanet for Krygers Besøg, hvilket jeg ikke længes efter, da jeg har havt mere end nok af ham som Minister. ...

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.