Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1872-01-04)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 4. Januar 1872.

Kjære Vedel

... De omtaler i et tidligere Brev et Punkt som jeg endnu ikke særlig har berørt. De siger, at Kryger har skrevet til s. 89 Kbhvn., at han havde havt flere Samtaler her med en pr. Statsminister, hvis Navn han ikke erindrede, og som havde raadet ham til at tale med Bismarck eller ialfald med Keudell. 1) Det samme har Kryger, da han besøgte mig før sin Afreise, sagt mig; men tiltrods for alle hans yderligere Antydninger og Bestræbelser for at hjælpe mig paa Gled, har det ikke været mig muligt, at udgrunde hvilken Statsminister det kunde være. Han tilføiede imidlertid at det var en Statsminister ausser Dienst. Nu nylig har en Collega 2) af mig sagt mig at den forhenværende Badensiske Minister Roggenbach havde til ham udtalt sig i en for os gunstig Retning om det nordslesvigske Spørgsmaal; men Krygers »Staatsminister« skulde, efter hvad han sagde mig, foruden at han var pr. St. M. a. D., ikke være Medlem af Rigsdagen.

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.