Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1872-02-10)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 10. Februar 1872.

Deres Excellence vil af mit sidste Brev 1) erindre en Yttring om Nordslesvig af Feldtmarschal Wrangel. Jeg kan idag omtale nogle lignende Yttringer, som, skjøndt de jo vistnok Intet bevise med Hensyn til det endelige Udfald, dog, naar man kan fæste Lid til dem,vidne fordeelagtigt om Stemningen i de Fyrst Bismarck nærmeste Kredse.

Jeg saae nylig paa et Hofbal Baron Keudell og benyttede Leiligheden til at anbefale ham Udvandringssagens hurtige Fremme, forsaavidt dette stod i hans Magt. 2) Han lovede mig at gjøre hvad han kunde, idet han bemærkede, at Sagen, som jeg vidste, ikke hørte under hans Ressort; og derpaa tilføiede han: »Men jeg vilde ønske, at vi snart ogsaa kunde faae en anden vigtigere Sag bragt i Orden.« Paa samme Maade yttrede senere Geheimr. Abeken sig, til hvem jeg ligeledes havde anbefalet Udvandringssagen. Disse Yttringer tør vi jo ganske vist ikke tillægge nogen særdeles Betydning. Vi kunne vistnok ikke bygge noget Haab paa dem alene; men de give dog et ikke ringe Bidrag til at støtte den Mening, at Hindringen for den nordslesvigske Sags Ordning ligger andensteds end i Udenrigsdepartementet.

Udvandringssagen er i disse Dage gaaet til Krigsministeriet; og jeg benyttede Leiligheden paa ovennævnte Hofbal til ogsaa at anbefale Krigsministeren, Gen. Roon, og Chefen for vedkommende Afdeling i Krigsministeriet, Gen. Stiehle, Sagen. Begge udtalte de sig meget tilfredsstillende. . . .

G. Quaade.

Oreby.