Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik Falbe FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1872-02-12)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien.
Kjøbenhavn, 12. Februar 1872.

I Anledning af Deres Høivelbaarenheds Indberetning af 23de f. M. 1) undlader jeg ikke at bekræfte, at der ikke er skeet nogensomhelst Henvendelse til den kongelige Regjering i Retning af en Neutralisation af Danmark, som skulde garanteres af Europa, ligesom heller intet Datum bringer mig til at antage, at denne Tanke skulde beskjæftige Cabinetterne. Jeg kan imidlertid ikke dele den af Dem i Deres Samtale med Grev Andrassy udtalte Opfattelse, at nemlig et saadant Forslag skulde være »ensbetydende med, at vor Debitor skulde fritages for at betale os hvad han skyldte«, thi jeg vilde tvertimod i og for sig lettest kunne forstaae, at det omtalte Forslag fremkom i Forbindelse med en paatænkt Opfyldelse af Art. V og som Svar paa den fra preussisk Side saa ofte fremsatte Indvending mod Tilbagegivelsen af Als og Dybbøl, at den danske Regjering derved vilde komme i Besiddelse af strategisk vigtige Positioner, der i en europæisk Krig kunde blive farlige for Preussen. Men netop den Forbindelse, som disse to Spørgsmaal saaledes forekommer mig at staae i til hinanden, bestyrker mig kun yderligere i, at det omtalte Forslag slet ikke for Tiden er Gjenstand for nogensomhelst Forhandling.

O. D. Rosenørn-Lehn.

U. A. Ges.ark. Østrig 1—11. Politiske Sager 1871—80. — Depeche Nr. 2.