Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Christian Frederik Falbe (1872-02-22)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Wien, 22. Februar 1872.

Herr Baron,

[Jeg har i Dag benyttet Lejligheden til at gøre Grev Andrassy] opmærksom paa, at Spørgsmaalet om en Opgivelse af Prager Fredens Art. V i Forbindelse med Danmarks Neutralisation paany var blevet fremdraget, og det af »Augsb. s. 97 Allg. Zeitung«. 1) Jeg yttrede, at skjøndt jeg ikke tillagde Rygtet nogen øieblikkelig Betydning, turde jeg dog ikke lade det gaae helt ubemærket hen, da det muligt kunde være anlagt paa at bearbeide den offentlige Mening forud for, at Forslag i denne Retning fremkom, og tilføiede, at der maaskee kunde være nogen Mening i en Neutralisation, naar den preussiske Regjering ved at tilbagegive os de strategiske Positioner, som efter Befolkningens Nationalitet utvivlsomt tilkom os, vilde søge at afværge, at disse i Fremtiden vendtes imod den selv, idet jeg saaledes i Deres Excellences Depeche, Nr. 2, af 12. dennes har troet at see en tilstrækkelig Autorisation til at fremsætte den deri udviklede Anskuelse som en personlig Bemærkning.

Grev Andrassy svarede mig, »at han, som tidligere sagt, aldeles ikke kjendte til noget Forslag af omtalte Art fra nogen Side, at man imidlertid fra Berlin af altid forberedte en Sag paa lang Haand med sædvanlig Behændighed, saa at han vel forstod, at jeg ikke kunde lade Rygter af saadan Art gaae upaaagtet hen. Han formaaede selv ikke at see nogen Logik i hiint Rygtes dobbelte Proposition, der bestod i først at tilegne sig det mest mulige af sin Nabos Eiendom og dernæst gjøre ham uskadelig, saaat han ikke kunde søge at s. 98 komme til sin Ret igjen. Det var at give en dobbelt Fordeel til den ene Part og Intet til den anden.« Deres Excellence vil finde, at Grev Andrassy saaledes næsten Ord til andet udtalte som sin egen Mening, hvad jeg havde yttret til ham unger vor forrige Samtale om denne Gjenstand. Han billigede ogsaa ganske min Slutningsbemærkning om en Neutralisation forsaavidt der var Tale om at tilbagegive os Als og Dybbøl, og tilføiede, »at han ikke ansaae det for umuligt, at Preussen tilsidst bekvemmede sig til at udføre Art. V.« Dog kunde jeg ikke andet end bemærke, at Grev Andrassy, ligesom hans Ord ikke tydede paa nogen stærk Forvisning i denne Henseende, ogsaa i Tonefaldet talte med langt mindre Til lidsfuldhed, end da han ved sin Tiltrædelse af Udenrigsministeriet selv bragte dette Spørgsmaal paa Bane for mig. . . .

7

C. Falbe.

Depeche Nr. 4, modtaget 27. Februar 1872.