Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1872-08-14)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenøm-Lehn.
Berlin, 14. August 1872.

. . . Jeg haaber snart at kunne skrive om Kaisermødet; foreløbig bemærker jeg, med Hensyn til hvad Deres Excellence fremhæver i denne Henseende, at det efter min Mening, i Betragtning af hvad der stedse er bleven sagt om Storfyrst Thronfølgerens Sindelag ligeoverfor Danmark og Tydskland, og af den Interesse det russiske Cabinet siger at det har viist Danmark i Henseende til Udførelsen af Art. V, vilde see underligt ud, om man lod Storfyrsten forlade dette Møde med Spørgsmaalet om Nordslesvig i status quo. Dette maatte da ialfald ikke kunne skee, uden at fyldestgjørende Forklaringer vare gaaede forud derfor. Vind, som for et Par s. 127 Dage siden reiste igjennem Berlin fra Petersborg, var enig med mig heri. Men desværre stolede han ikke meget paa hvad man fra russisk Side vilde gjøre for os. Vi og vore Interesser forsvinde jo i alt det store som ellers foregaaer. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.