Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1872-09-14)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 14. September 1872.

Kjære Vedel! Da jeg i Formiddag skal ud at gjøre min Opvartning hos Hs. Majestæt eller idetmindste forsøge derpaa, fordi jeg forrige Gang frabad mig Æren af Tilsigelse til Middag s. 141 paa Grund af Afreisen, og jeg har af min Datter erfaret igaar at Kongen saae meget nedstemt ud, forudsætter jeg derefter at man har bestemt sig til at foretage et nyt Angreb som atter er mislykkedes og da jeg troer at spore nogen Tilbøielighed hos indflydelsesrige Medlemmer til ikke at lade det blive herved, saa er det mig om at gjøre ikke ved nogen Udtalelse at gjøre Stillingen vanskeligere. De veed efter vore gjentagne Samtaler at jeg frygter, at naar man vil sige Nei, saa har man ikke alene bundet Strikken men ogsaa lagt den om Halsen saa at man vil være ude af Stand til at hindre Vedkommende i at snøre til og hvad der endda bliver lidt ridicult takker ham fordi han skiller En af med Livet (thi jeg vilde ikke undre mig om dette bliver Resultatet, hvis man fæster Lid og vil have Brug for upaalidelige Kræfter). 1)

De kan synes at jeg taler i Gaader men jeg haaber at De forstaaer mig; kunde De enten mundlig eller ved et Par Ord give mig Oplysning om hvorledes jeg med Nytte skal udtale mig veed De at jeg gjør dette med Fornøielse, thi jeg vil ikke ligge et Halmstraa iveien; kan De ikke (og dette kan der være mange forskjellige Grunde til indseer jeg fuldkommen vel) saa lader De dette Brev ubesvaret men er saa god at opgive mig en Tid, hvorpaa vi kunne træffes sammen imorgen, thi jeg længes som altid efter at see og tale med Dem. — ...

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.