Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1872-11-22)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 22. November 1872.

Kjære Vedel,

En Person som er meget inde i herværende Presse-Forhold og parlamentariske Forhold, og som jeg derhos troer er os vel stemt, navnlig hvad det nordslesvigske Spørgsmaal an- gaaer, har meddeelt mig, at der i de sidste Maaneder i Danmark er udkommet en paa godt Tydsk redigeret lithografisk Correspondance, som hedder »vom Sunde«, hvis Indhold er ligesaa godt skrevet som Sproget, som giver gode Oplysninger om danske Forhold, og som derfor af og til har været benyttet af herværende Blade. Den har ogsaa, siger han, behandlet det nordslesvigske Spørgsmaal, og nu ogsaa det Bjørnstjerne Bjørnsonske incident 1) , og i det Hele gjort det godt, men han tilføier at Forfatteren temmelig ofte skriver noget lidenskabeligt og eensidigt, hvorved Bladet kommer til mindre at egne sig for tydske Læsere, paa hvilke det dog er s. 149 bestemt til at gjøre Indtryk. Jeg har ikke seet Noget til det omhandlede Blad; men jeg kan godt tænke mig, at den ovenstaaende Kritik er rigtig; thi det er ogsaa min Erfaring at det Meget som i saa mange Aar har været skrevet i Danmark om vort Mellemværende med Tydskland, mere har været skrevet for danske end for tydske Læsere.

Jeg veed ikke om De kan udøve nogen Indflydelse paa bemeldte Correspondance; men for det Tilfælde, at dette er Dem muligt, eller at De kunde gjøre det muligt, har jeg [ikke] villet forsømme at give Dem ovenanførte Vink.

Nærmere beseet, kan jeg gjerne sige Dem, at den Person, som har gjort mig Meddelelsen, er Cölnische Zeitungs herværende Correspondent, og at denne antager at Correspon- dancen udgives af Bille (:Dagbl:). 1) ...

G. Quaade

P. Vedels Privatpapirer.