Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik Falbe FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1873-01-03)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien.
Kjøbenhavn, 3. Januar 1873.

Jeg har modtaget Deres Høivelbaarenheds Depesche Nr. 24 af 20de Dec. f. A. 2) i hvilken De giør Rede for tvende Samtaler som De har havt med Grev Andrassy angaaende det slesvigske Spørgsmaals Stilling og jeg er meget tilfreds med den Maade paa hvilken De har orienteret den keiserlige Udenrigsminister i Spørgsmaalet. Men hvad der særlig har interesseret mig var at Grev Andrassy til Dem indrømmede at denne Sag »undertiden var Gjenstand for Meningsyttringer mellem ham og den preuss. Regering«. Det forekommer mig lidet rimeligt at det østerrigske Cabinet skulde tage Initiativet til at berøre dette Spørgsmaal i Berlin og Grev Andrassys mangelfulde Kundskab s. 155 om dets Hovedpunkter maa yderligere bestyrke mig i denne Formodning. Det maa altsaa være det preuss. Cabinet der har bragt Sagen paa Bane i Wien og det vilde da være mig af Vigtighed med Hensyn til Bedømmelsen af Sagens diplomatiske Stilling for Øieblikket at vide, om den kun i Forbigaaende er bleven omtalt, sandsynligvis da i Forbindelse med andre Spørgsmaal, eller om den er bragt frem i et positivt praktisk Formaal, og da navnlig det, at sondere hvorvidt den østerr. Regering skulde ville give sit formelle Samtykke til at Pragerfredens Art. V bortfalder. Det vil være mig behageligt at erfare, hvad De i saa Henseende seer Dem istand til at meddele mig, enten efter Data, som De maatte bringe i Erfaring, eller efter Deres egne Formodninger.

O. D. Rosenørn-Lehn.

Depeche Nr. 1. — U A. Ges.ark. Østrig I—II. Politiske Sager 1871-80.