Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1873-02-01)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 1. Februar 1873.

Kjære Vedel,

[Heydebrand har under sit sidste Ophold i Berlin været modtaget baade af Bismarck og af Kejseren; B. modtager ellers i Reglen ikke hverken tyske eller fremmede Diplomater. Sagen har vakt megen Opsigt, idet man har troet, at H. kom direkte fra Kjøbenhavn, mens han i Virkeligheden har tilbragt et Par Maaneder i Congé i Baden.]

Jeg har imidlertid dog villet omtale Sagen for Dem, da den Opmærksomhed man har skjænket H.s Nærværelse forekommer mig at vise, at man endnu bestandig tænker paa Art. V. . . .

G. Quaade

P. Vedels Privatpapirer.