Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1873-03-26)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 26. Marts 1873.

Kjære Vedel,

. . . Ved at see, at Borgmester Larsen 1) er død, bliver jeg opmærksom paa at Bauer i sin Tid, jeg troer i 1865 eller 66, sagde mig, at Molzen, efterat have meddeelt Justitsraad (:Geh. Rd.) s. 175 Wagener et Udkast til en Convention om Tilbagegivelse af Nordslesvig 1) og at have faaet Wagener til at give dette Udkast Paaskrift om sin Billigelse eller noget Lignende, havde givet Larsen Udkastet til Opbevaring og maaske eventuel Enthiillung. Det er jo meget muligt, at dette ogsaa er Dem bekjendt; men jeg har dog villet omtale det, da jeg ikke troer at Tiden til Enthiillungen endnu er kommen for os.

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.