Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1873-04-16)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 16. April [1873].

Kjære Kammerherre.

Jeg har været upasselig i et Par Uger og har derfor kun sparsomt kunnet skrive. Men nu haaber jeg at have overvundet Foraarets skadelige Indflydelser paa min Constitution og iler derfor med at oprette Noget af det Forsømte....

5° Deres Depeche om Slesvig var særdeles oplivende, thi vi troede egentlig ikke at det nation. liber. Parti tænkte saa forsonligt, især Gneist der vist vil komme til at spille en stor Rolle i sin Tid. . . .

Her er Sagernes Stilling efter min Mening ikke god trods de foreløbige Seire. Jeg haaber at Finantsloven bliver voteret men jeg frygter at det vil lykkes Hansen at faae en farlig Agitation igang i Sommer, saa at Kampen bliver saameget værre til Efteraaret. Ligesaalidet smigrer jeg mig med det Haab at Socialistdommen har nedslaaet Arbeideragitationen. Foreløbig ere imidlertid baade Venstre og Internationale kastet tilbage og Mange hovere som om Alt var fortræffeligt. Det er løierligt at læse Fædrelandet og høre Folk tale om en Række Opløsninger, den ene efter den anden, og Kongemagten som det Eneste der da bliver tilbage og arver den hele Magt. De samme der nu tale saaledes, talte tidligere ganske modsat og ville formodentlig ikke være saa raske naar det kom til Stykket med fortsatte Opløsninger, der jo i Virkeligheden fortsat systematisk forekommer mig at være et Statscoup. Jeg haaber derfor at det ikke skal komme til den Yderlighed. . . .

P. Vedel

Quaades Papirer. U. A.

12*