Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1873-05-25)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
Kjøbenhavn, 25. Maj 1873.

Kjære Hr. Kammerherre!

Som De vil have erfaret af Bladene ere vi da nu endelig bleven Rigsdagen qvit, 1) hvad jeg tiltrods for at jeg har saa lidt med den at gjøre, som jeg heldigviis har, dog anseer for at være en stor Lettelse. Det Gode have vi da blandt andet naaet at faae Finantsloven igjennem, hvad vi ikke altid have havt Grund til at haabe, og slippe saaledes for at skulle regjere med provisoriske Love, hvad altid er forbundet med Ulemper. Jeg har altsaa nu endelig faaet de 2000 r til Posten i Berlin, men heller ikke mere, hvad jeg eengang havde ønsket og været sangvinsk nok til at haabe at kunne naae, og naar jeg idag tilsender Dem disse Linier skeer det hovedsagelig, for at udtale for Dem, i hvor høi en Grad jeg beklager dette. At Sagen har havt sine Vanskeligheder vil De vel kunne vide. I Finantsudvalget, hvis Sammensætning ikke er Dem ubekjendt, var Stemningen ingenlunde gunstig imod Gesandtskabsvæsenet i det Hele, og lige overfor forskjellige Tendentser, der yttre sig der, maa man ansee det for en Seir, naar man kan bevare hvad der nu eengang bestaaer. Jeg tilstaaer derfor at det egentlig ikke var nogen stor Skuffelse for mig at see min Hovedbegjæring falde, ja at [det] endog var med en vis Tilfredsstillelse at jeg modtog Halvdelen. Men ved Siden deraf havde jeg ogsaa maattet gjøre den Erfaring, at jeg paa s. 183 ingen Maade kunde vente mere og at mine eventuelle Bestræbelser i den Retning vilde være aldeles ørkesløs Gjerning; ja at jeg ved saadanne Forsøg vilde risquere at tabe, hvad der alt var vundet, — og dette er Aarsagen hvorfor jeg paa Finantslovens senere Stadier har forholdt mig saa aldeles passiv. Jeg haaber imidlertid at det Tilskud jeg har erholdt vil kunne bidrage til at hjælpe Dem over nogle af de Vanskeligheder, der i de sidste Aar have indfundet sig.

For Deres Breve takker jeg Dem. Hviler end det slesvigske Spørgsmaal aldeles for nærværende Tid, og er der ingen Udsigter til at det vil komme paa Bane for det Første, er der dog ogsaa Et og Andet, der tyder paa, at det er levende endnu, og oftere Gjenstand for Samtale i de høiere Kredse, og dermed maae vi jo trøste os indtil Videre. Det er vist meget tvivlsomt om det har været paa Bane ved Keiser- mødet i St. Petersborg, men der er dog de der mene det.

Kronprindsen er igaar Morges i bedste Velgaaende kommet hjem fra Wien, og ligesom han der ved sin hele Optræden har vidst at vinde Alle for sig, saaledes er han vendt tilbage derfra med et gunstigt Indtryk af hele Modtagelsen dernede. 1)

Idag have vi modtaget Efterretningen om at M. Thiers har trukket sig tilbage. Følgerne af dette Skridt ere vistnok aldeles uberegnelige. Jeg føler mig overbeviist om at Republiken, selvfølgelig den moderate, er den eneste Form, hvorunder Frankrig vil kunne komme til Ro, og jeg maa derfor ansee det for en stor Ulykke, dersom man nu kom over i et andet Spor, hvad enten dette førte til Høire eller til Venstre. 2)

O. D. Rosenørn-Lehn.

Quaades Papirer. U. A.