Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1873-06-28)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 28. Juni 1873.

Kjære Kammerherre.

Hvad Elefanten 1) angaaer kan jeg meddele den supplerende Efterretning at da Kronprindsen i Wien traf sammen med Kr[onprinsen] af Pr[eussen] fik han det Indtryk at denne ønskede Ordenen og jeg troer endog at han lod falde nogle Ord om at han gjerne gjorde et Besøg i Kjbhvn. hvis han ikke frygtede for at Befolkningen vilde optage et sligt Besøg mindre godt. Jeg har derfor i Anledning af Deres Brev raadet Ministeren til at tale med Kronprindsen og med Kongen, og en Slags Anledning vilde jo byde sig hvis den Første, som der har været Tale om vilde assistere ved Præmieuddelingen, 2) hvor han da rimeligvis træffer sammen med Kr. af Pr.

Imidlertid vil jeg dog henstille til Dem om man ikke skulde kunne tænke sig et andet Moment til at vise denne Høflighed. Naar der engang — og maaskee det ikke er saa fjernt — finder et Thronskifte Sted, forekommer det mig nødvendigt for at vort Forhold til Preussen kan blive klaret, at vi strax alvorligt tage fat paa Art. V, for at faae et Resultat, thi et hvilketsomhelst Resultat er bedre end den nuværende Tilstand. Vi kunde da strax sende en extr. Mission derhen — jeg tænker paa Grev Frijs — med fuld Myndighed til at gjennemføre en Afgiørelse. Vilde han saa ikke med det samme passende kunne bringe Ordenen? Eller man kunde jo gaae endnu høiere op, naar der var Spørgsmaal om nogen Repræsentant for Kongen ved slig Leilighed? Jeg henstiller dette til Dem, men indtil Videre har jeg raadet Ministeren som ovenfor sagt. . . .

P. Vedel

Quaades Papirer U. A.