Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1873-07-01)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 1. Juli 1873.

Kjære Vedel,

Ifølge hvad De siger om Elephanten 1) er jeg bange for at jeg ikke har været tydelig nok i mit Brev til Baron Bosenørn. 2)

Jeg er enig i at den Tid maaskee er nær, da vi maae have Klarhed med Hensyn til Art. V og den Form De foreslaaer, lader Intet tilbage at ønske. 3) Men det Hele passer dog ikke til hvad jeg havde tænkt. Min Mening var det, at forekomme det Øieblik da vi, efterat Kronprindsen af Pr. var bleven Kaiser, dog maatte enten give ham Elephanten, eller stille en chronisk Spænding mellem os og vor Nabo til Skue for hele Verden. Enhver veed jo at Spændingen er der i en væsentlig Henseende, men derfor kunne vi gjerne regulere vort Forhold i det Ydre til Nabodynastiet. Vi faae ikke Nordslesvig tidligere ved at undlade det, og forsaavidt der kan være Tale om en Bevanche, opgives denne paa ingen Maade ved hiin Begulering.

Som Følge heraf slutter jeg mig ganske til det Baad De i Begyndelsen af Deres Brev siger at De har givet Ministeren. Jeg forudsætter naturligviis, at det ikke skal see ud som om Elephanten kommer mere fra Kronprindsen end fra Kongen, ligesom jeg ogsaa veed at De vil vide at indrette det saaledes, at ikke onde Tunger, naar Kronprindsen af Pr. faaer Elephanten i Anledning af det samtidige Ophold i Vien, skulle kunne sammenligne ham med Udstillerne som faae Præmier.

Inden jeg gaaer over til Dr. Schnitzer maa jeg endnu fremføre hvad jeg glemte at anføre ovenfor, nemlig at det ganske vist er muligt, at Kongen af Pr. ikke lever længe, men at det s. 189 dog er ligesaa muligt, at han endnu har mange Aar for sig, og dette kommer altsaa ogsaa i Betragtning ved Deres andet Alternativ.

[Om Dekoration af en Dr. Schnitzer, der en Gang har virket i dansk Interesse i den slesvig-holstenske Sag og paa anden Maade. Kongen og Udenrigsministeriet har ikke megen Lyst til at gøre ham til Ridder af Danebroge.]

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer. — I Quaades Papirer U. A. findes et tilsvarende Brev ogsaa dateret 1. Juli 1873, paategnet: Meget forkortet. Ud over Forkortelsen er der ikke væsentlige Forskelligheder mellem det oprindeligt skrevne og det afsendte Brev.