Danmarks Breve

BREV TIL: Frantz Ernst Bille FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1873-07-30)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre F. Bille, Gesandt i Stockholm. 1)
Kjøbenhavn, 30. Juli 1873.

For det Tilfælde at D. H. efter Deres Conference med General Björnstjerna maatte ansee det for at være foreneligt med Lodssagens 2) Tarv at forblive i Christiania, saalænge Kronprindsen af Preussens Besøg hos Hs. Maj. Kong Oscar varer, har jeg anseet det for nødvendigt at sætte Dem istand til at møde forskjellige Eventualiteter, som kunde indtræde.

For det mulige Tilfælde at Hs. keis. Høihed naar De forestilles for ham, skulde giøre en Bemærkning om at han nok kunde have ønsket at lægge Hjemreisen over Kbhvn. for at hilse paa Hs. Maj. Kongen og den kgl. Familie, men at han frygtede for at nærværende Øieblik maaskee ikke var ret gunstigt, og han kunde muligviis endog mere eller mindre tydeligt alludere til den formeentlig fjendtlige Stemning mod Preussen som han formodede at være tilstæde hos Befolkningen i Hovedstaden, bemyndiger jeg Dem med Hs. Maj. allerhøieste Tilladelse til at svare at De tvertimod tør forsikkre Hs. keis. Høihed at det vilde være Kongen og den kgl. Familie meget kjært hvis Kronprindsen vilde realisere denne Tanke, hvori Alle sikkert kun vilde see et velkomment Bevis paa Hs. keis. Høiheds og Keiserens venlige Følelser for den kgl. Familie og for Danmark. — Det vil vistnok være saa meget heldigere om De kunde faae Leilighed til at udtale Dem saaledes som De efter Deres Referat i Depesche af 22. Juli om Deres Samtale med Kong Oscar forekommer mig at have udtalt Dem noget vel mistrøstigt om denne Sag. 3)

s. 193 Jeg forudseer ligeledes Muligheden af at Pragerfredens Art. V kunde blive berørt af Kronprindsen til Dem, saameget mere som Kong Oscar synes tilbøielig til at bringe denne Sag under Omtale til sin høie Giæst. Skulde noget Saadant skee, jeg mener altsaa, hvis Kronprindsen af sig selv berører Sagen til Dem og navnlig giver Dem Anledning til at yttre Dem nærmere derom, — under saadanne Omstændigheder vil det være Dem af Vigtighed at vide hvad De efter Regeringens Anskuelser passende kan udtale. I saa Henseende vil De da, forsaavidt Kronprindsens Ord giver Anledning dertil, kunne forsikkre ham om at denne Sag ligger den kgl. Regering varmt paa Sinde, mindre for den territoriale Gevinst som derved vilde kunne opnaaes men desto mere fordi Regeringens Forhold til Preussen ved en Overenskomst sikkert vilde vinde i Hjertelighed. Forsaavidt det i tydske Aviser nylig i Anledning af Fyrst Bismarcks Samtale med Kryger har været paastaaet at den danske Premierminister til Personer der efter den franske Krig officiøst havde sonderet ham om han var villig til at indlade sig i Forhandlinger om Opfyldelsen af Art. V., skulde have erklæret at den danske Regering af Hensyn til den off. Mening i Dmk. ikke vilde see sig istand dertil, kan De forsikkre at dette beroer paa en Misforstaaelse, og at Conseilspræs. saalidt som nogen anden dansk Minister har udtalt noget Saadant. Tvertimod har den danske Regering før og efter 1870 altid været beredt til og varmt ønsket at disse Forhandlinger kunde finde Sted. Ligesaa urigtigt er det, naar man fra tydsk Side ofte har paastaaet at Dmk. kun paa Betingelser der ikke kunde modtages af Preussen, vilde være villig til at indgaae paa en Overenskomst. De troer at kjende Deres Regerings Hensigter nok til at vide at de Forhaabninger som den giør sig, ere moderate og at hvad den især har for Øie er at ende denne Sag paa en Maade, der for Fremtiden tilfulde vilde kunne sikkre det nabovenlige Forhold mellem Tydskl. og Dmk.

Jeg behøver ikke at sige D. H. at det ganske afhænger af s. 194 Samtalens Gang og af Kronprindsens egen Ledelse af samme, hvorvidt De vil faae Leilighed til at udtale dette eller endog kun en Deel deraf, men jeg har dog ikke villet undlade at underrette Dem om, hvorlangt De under givne Forhold kunde gaae i Deres Ord.

13

Koncept med P. Vedels Haand til Depeche Nr. 5.