Danmarks Breve

BREV TIL: Frantz Ernst Bille FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1873-08-21)

Bogens indhold
Afsender:
Otto Ditlev Rosenørn-Lehn
Modtager:
Frantz Ernst Bille, George Joachim Quaade, Christian Frederik Falbe, Carl Rudolph Emil Vind, Carl Ernst Johan Bülow og Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt
Afsendelsessted:
København
Brevudgiver:
Aage Friis, 1870-1949
Dato:
1873-08-21
Udgivelsessted:
KØbenhavn

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Gesandterne i Stockholm, London, Paris, Berlin, Wien, Rom og St. Petersborg.
Kjøbenhavn, 21. August 1873.

Som / Tit. / vil have erfaret af Aviserne har den tydske Keiserprinds i disse Dage aflagt et Besøg hos den kgl. Familie paa Fredensborg. 2) Allerede i flere Aar havde Hs. keis. Høihed til Hensigt at giengiælde det Besøg som den danske Kronprinds for nogle Aar siden efter særlig Indbydelse aflagde i Berlin, og da de 2 Prindser afvigte Foraar mødtes i s. 195 Wien, udtalte Keiserprindsen Ønsket om saasnart en Leilighed bød sig, at udføre denne Hensigt. En saadan Leilighed viste sig naturligen, da Hs. keis. Høihed paa sin Tilbagereise fra Stockholm kom til Malmø og der traf sammen med Hs. kgl. Høihed Kronprindsen, der paa Kongens Vegne havde begivet sig derhen for at hilse paa Keiserprindsen.

Hs. keis. Høiheds Besøg har saaledes en udelukkende personlig Charakteer og ligesom det ikke havde sin Grund i Politiken, saaledes har denne heller ikke været bragt paa Bane under Opholdet her. Ikke destomindre tillægger den kgl. Begering denne Begivenhed en ikke ringe Betydning idet den i dette Besøg seer et Bevis paa den tydske Keiserfamilies venskabelige Følelser for Hs. Maj. Kongen og for Landet, ligesom den ogsaa har al Grund til at troe at Hs. keis. Høihed medbringer et tilfredsstillende Indtryk af den Modtagelse, som han her har mødt. — 1)

Koncept med P. Vedels Haand til Depeche Nr. 7 (Stockholm), 3 (London), 6 (Paris), 4 (Berlin), 5 (Wien), 3 (Rom), 5 (St. Petersborg).