Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1873-09-10)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 10. September 1873.

Kjære Vedel!

. . . Der vare mange Ting men dog i Særdeleshed det hvorom vi sidst samtalede ude i Gaarden hvorom jeg kunde have ønsket at udtale mig for Dem, thi det forekommer mig [ikke] alene for Ministeriet men ogsaa for Landet af Betydning, at Throntalen 1) kommer til at marquere, om ikke ved dens Indhold i positiv Retning saa kan jeg dog tænke mig at den baade indadtil og tildeels udadtil kunde skabe Forestilling om fast Villie og Ihærdighed, uden egentlig at udtale dette altfor stærkt. De veed at jeg har aldrig troet og endnu mindre nu troer paa at Preussen eller Tydskland godvillig retrocederer Nogetsomhelst, men det gjelder, forekommer [det] mig, for den danske Regjering om ikke at faae Skin af at opgive Haabet men tillige om ikke at ægge den overmodige Fjende, som han dog er og bliver trods alle Høflighedsphraser; at noget Andet var ønskeligt er een Sag men jeg troer at alle Aar siden 65 have beviist at han heller ikke mod Nord var mættet, men ligesaalidt som Landmanden maa tabe Modet fordi Vorherre sender mere Regn end ønskeligt, ligesaalidet maa Statsmanden opgive Haabet saalænge der endnu er s. 199 nogen chance — og det forekommer mig muligt at naar man var sig dette bevidst, maatte man ogsaa i Udtalelsen kunne marquere dette. . . .

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.