Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1873-09-25)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Frijsenborg, 25. September 1873.

Kjære Vedel! . . . Jeg er meget beroliget ved Efterretningen om at der ingen Throntale holdes, idet derved paa den s. 200 lempeligste Maade undgaaes de Skjær som en saadan vilde frembyde baade indadtil og udadtil, og det tillige kan tilkjendegive en fast Villie hos Konge og Regjeringen ikke at ville lade sig byde Alt af den dominerende Stemning i Folkething. Jeg bilder mig ind at Raseriet ikke er saa stort som Trummen gaaer til, og ufeilbart er det at Striden imellem det forenede Venstre ingenlunde er blevet mindre siden sidste Rigsdagssamling, men tillige maa det med Bedrøvelse constateres at den conservative og besindige Deel af Folket snarere er bleven sløiere end mere aarvaagen. —

De kan vide at jeg for nærværende Tid lever mere i Ordningen af Alt til min Datters Bryllup til at beskjæftige mig meget levende med Politik men kan ikke nægte at hvis dette overhovedet var muligt for mig bliver Thiers mig modbydeligere Dag for Dag. — ...

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.