Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1873-09-29)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
Kiøbenhavn, 29. September 1873.

Kjære Hr. Kammerherre!

Det var mig som altid, naar jeg hører fra Dem, en Glæde for nogle Dage siden at modtage Deres sidste Brev af 24de dennes, der uagtet der som De skriver for Tiden er stor Stilhed i Politikken indeholdt Adskilligt, jeg læste med mere end almindelig Interesse. . . .

Den tydske Kronprindses Besøg her, der jo et Øieblik vakte en vis Opsigt er nu begyndt at gaae i Glemme; De saae rigtigt, Hr. Kammerherre! naar De under Deres Besøg hos mig en Dag udtalte det som givet at han vilde komme hertil. Jeg anseer det for særdeles heldigt at det skete, thi i alle Tilfælde har det viist Tydskland, at det er aldeles falskt naar det vedvarende af den tydske Presse paastaaes og af Mange s. 201 troes, at vi her i Danmark endnu bestandig ere opfyldte af Had og Vrede imod vor sydlige Nabo, og at en fuldstændig Forsoning [ikke] med største Lethed vilde kunne skabes, naar man vilde komme vore rimelige Ønsker imøde. Det har derfor ikke kunnet Andet end smerte os her, naar den tydske Presse — jo vel nok for en stor Deel inspireret af det gl. slesvigholstenske Parti — tager paa Vei som den gjør i denne Sag. Ikke destomindre gives der dog endnu bestandig dem, der ere sangvinske nok til at mene, at det endog skulde være den nuværende pr. Regjerings (Keisers) Mening at der burde gjøres en Ende paa det slesvigske Spørgsmaal, og det paa for os antagelige Betingelser, og at man kun venter paa at vi fra dansk Side skulde reise det. Jeg kan kun dertil svare, at jeg paa ingen Maade kan dele denne Tro, idet jeg fremdeles maa antage, at den nuværende Keiser er den væsentligste Hindring; at Preussen, dersom det virkelig var dets Ønske, nok selv skulde vide at bringe Sagen frem, og at Kronprindsen selv nok paa en eller anden Maade vilde have ladet det transpirere, ifald noget saadant havde ligget bagved hans Besøg. Jeg føler mig derhos ogsaa overbeviist om at man ikke vilde kunne have skjult saadanne Tanker for Dem, ifald de overhovedet vare tilstede. — Det har vakt en vis Forundring herhjemme at see Bernh. Bülow blive preussisk Statssekretair — det er jo mueligt, at det kan blive til Gavn for vor Sag. — . . .

O. D. Rosenørn-Lehn.

Quaades Papirer. U. A.