Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1873-10-05)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 5. Oktober 1873.

Kjære Directeur!

Hjort Lorenzen har i en Skrivelse til Gr. Holstein forlangt en Audients for en slesvigsk Deputation 1) imorgen eller overmorgen hos Kongen. Jeg har raadet til den største Forsigtighed i den Anledning og navnlig til at gjøre Spørgsmaalet til Gjenstand for en Forhandling med Ministrene før Rigsdagen imorgen, hvortil der nok vil findes Tid og som formeentlig vil være tidsnok. Jeg vilde dog gjerne høre Deres Mening, og beder Dem derfor at meddele mig den i faae Ord, ialfald imorgen tidlig med Kjær.

O. D. Rosengrn_Lehn.

P. Vedels Privatpapirer.