Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1873-10-15)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 15. Oktober 1873.

Kjære Vedel,

Det glæder mig idag at have Anledning til at skrive Dem til, da jeg har længtes meget efter engang at høre hvorledes det gaaer Dem.

Anledningen til at skrive gives mig af den nye Statssecretair i Udenrigsdepartementet, B. Biilow. Han staaer jo, som bekjendt, opført i den danske Statskalender som Geh. Conferentsraad, og derhos har han ogsaa denne Titel paa Fortegnelsen over Storkors af Dbr. Dette er Noget som der fra den preussiske Regjerings, eller rettere sagt, Rigsregjeringens Side, ikke kan siges og heller ikke siges det Mindste imod. Da Fyrst Bismarck tilbød Bülow hans nuværende Stilling, mindede Biilow ham om sin tidligere danske Carriere, og navnlig om den Holdning han havde indtaget i Frankfurt i det Dansk-Tydske Spørgsmaal; men hertil bemærkede Bismarck, at han i alt Dette ikke fandt den mindste Grund for Biilow til ikke at antage Tilbuddet, og det saamegetmindre som han, Bismarck, jo lige indtil Krisen kom i 1863 havde indtaget samme Stilling i Forhold til hiint Spørgsmaal som Biilow. Derimod tænker Biilow sig Muligheden af at det ultramontane, og med dette det gammelconservative Parti, kunde i dets egen Interesse og imod Regjeringen exploitere hans ovennævnte Stilling som dansk Geheime-Conferentsraad. Hans herværende Stilling er jo ikke nogen afgjørende politisk, men den er dog af en vis Betydning, s. 204 og den giver ham ogsaa endeel Indflydelse; derfor maa det være ham af Vigtighed at fjerne alt som kunde entravere den. Han veed at han, ligesom enhver dansk betitlet Person, kan frasige sig sin Titel; men det krymper han sig ved, og jeg synes han har Ret deri. Hans Ønske er derfor at kunne, uden Opsigt, komme ud af den danske Statskalender som Geheimeconferentsraad, og han har bedet mig om at hjælpe ham hertil.

I denne Anledning har jeg lovet ham, at jeg skulde skrive Dem til, forat bede Dem om at sige mig, hvorledes hans fornævnte Ønske bedst kunde opnaaes. Skulde det ikke være muligt at faae ham uden videre udeladt i Statskalenderen for næste Aar? Han kan jo, som sagt, sende sin Titel tilbage; men dette vilde dog være ligesaa lidet behageligt for os, som det vilde være for ham selv, og derfor finder jeg det vilde være meget bedre, om vi paa en anden Maade kunde komme hans Ønske imøde.

Jeg har endnu ikke omtalt et vist Spørgsmaal for Bülow; jeg maa først være sikker paa, hvorledes han stiller sig i Forhold til mig. Men jeg holder min Opmærksomhed fast henvendt derpaa. Jeg troer jeg har tidligere omtalt for Dem, at han hidtil har været for en for os gunstig Ordning af hiint Spørgsmaal.

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.