Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Christian Frederik Falbe (1873-10-22)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Confidentiel.
Wien, 22. October 1873.

Herr Baron!

Jeg tillader mig herved at forelægge Deres Excellence nogle Betragtninger med Hensyn til den slesvigske Sags Stilling, s. 209 som Resultatet af mine Iagttagelser og Indtryk i de senest forløbne Maaneder.

C. Falbe.

Depeche Nr. 25, modtaget 17. November 1873. — Da P. Vedel omtaler denne Depeche med Bilag i sit Brev til Quaade 16. November 1873, trykt som Nr. 1110, kan den paategnede Modtagelsesdato ikke være helt nøjagtigt angivet. Sml. Nr. 1089—90.