Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1873-10-22)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
Hvidkilde, 22. Oktober 1873.

Kjære Hr. Kammerherre!

Jeg har idag havt den Fornøielse her at modtage Deres Brev af 18de 1) dennes og har jeg læst dets Indhold med stor s. 212 Tilfredsstillelse, idet jeg fuldkommen maa give Dem Ret i at Fyrst Bismarcks Udtalelser kunne være af stor Betydning for os og vore Forhold, uagtet man jo vel maa vogte sig for at lægge mere i dem, end der virkelig ligger. Jeg er dernæst ogsaa ganske enig med Dem i at der bør bringes den preussiske Statssekretair en Tak fra vor Side, og uagtet jeg forbeholder mig at tilskrive Dem nærmere angaaende denne Sag efter min Hjemkomst til Kjøbenhavn vil jeg dog allerede idag bede Dem, Hr. Kammerherre, naar De seer Leilighed dertil i mit Navn at bringe ham en saadan, i den Form og det Omfang som De selv maatte finde passende efter Omstændighederne.

14*

Det undrede mig meget af en af Deres tidligere Rapporter at see, at der ikke blev Noget af vor Kronprindses Besøg i Berlin; thi efter hvad der var passeret syntes mig at et saadant maatte ansees som uundgaaeligt. Det var jo imidlertid vist ganske correct at man afventede en Indbydelse. En saadan kan jo vel iøvrigt komme endnu, og Tanken bringes til Udførelse paa Tilbagereisen. En saadan fortsat Tilnærmelse kan jo have sin store Betydning.

Det er glædeligt at spore den store Bevægelse, der finder Sted rundt om i Valgkredsene i Anledning af hvad der passerede paa Rigsdagen, og jeg anseer det ingenlunde for givet at det forenede Venstre vil gaae af med Seiren paa næste Valgdag, uagtet Bøndernes Stædighed jo som sædvanlig er stor, og den Tillid de nære til I. A. Hansen synes urokkelig. Her i Kredsen (Svendborg) ansees det saaledes ikke for ganske usandsynligt at samme Hansen vil blive slaaet af Gr. Schack, der baade som Amtmand og Menneske nyder stor Anseelse. I Grunden ere vi Danske et loialt Folk.

O. D. Rosenørn-Lehn.

Quaades Papirer. U. A.