Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1873-10-22)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Direktør P. Vedel.
Hvidkilde, 22. Oktober 1873.

Kjære Directeur!

Jeg sender Dem herved et »privat og fortroligt« Brev fra Kammerherre Quade, som jeg har modtaget her igaar, 2) og som jeg finder ret interessant, uagtet jeg maa tilstaae at jeg ikke ganske forstaaer det, da jeg ikke kjender Quades Rapport af samme Dato, 3) hvortil det slutter sig. Saameget kan jeg imidlertid faae ud, at Fyrst Bismarck paa en venlig og anerkjendende Maade har omtalt vore Forhold og at Quade mener at saavel Hr. v. Heydebrandt som Biilow have et vist Krav paa Tak fra vor Side, uagtet man jo selvfølgelig maa vogte sig for at lægge mere i disse Udtalelser end der ligger. For ikke at forsømme Noget har jeg derfor idag tilskrevet Quade 4) og bedet ham bringe Biilow vor Tak i et saadant Omfang og saadan Form, som han selv maatte finde det passende. . . .

O. D. Rosenørn-Lehn.

P. Vedels Privatpapirer.