Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1873-10-23)

Direktør P. Vedel til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
23. October 1873.

Deres Excellence.

Mange Tak for Deres Brev og det vedlagte Brev fra Kmh. Quaade. — Den officielle Depeche 1) indeholder en Samtale som Q. havde med Biilow, i hvilken denne sagde ham at Bismarck med stor Interesse havde læst Heydebrandts Beretninger om Rigsdagsforhandlingerne og da navnlig Regeringens Holdning, og havde paalagt ham (B.) at udtale enten gjennem Q. eller gjennem H. at den preuss. Regering vil indenfor Mulighedens Grændser være beredt til at understøtte den danske Regering i den begyndte Kamp. Det er nemlig langtfra ikke Tilfældet, som man stundom har paastaaet at Preussen var særlig gunstig stemt for et Parti, der vilde forsømme Hær og Flaade i Dmk., eller at det skulde ønske at see Anarchie udbrede sig i de danske Regeringsforhold, for saa ved Leilighed at kunne udvide sig f. Ex. ved at tage Jylland. Tvertimod ønsker Pr. en stærk Regering i Dmk., dette Lands Uafhængighed og Selvstændighed og en saa lykkelig Udvikling af dets Forhold som muligt. Foruden at dette er meest stemmende med Tydsklands velforstaaede Fordeel, saa har Preussen dog en desto stærkere Grund til at interessere sig for Alt hvad der kan være til Gavn for Kong Christian og den danske Regering, som den tydske Kronprinds paa den varmeste Maade har udtalt sig om den Modtagelse, han fandt i Kjbhvn. — 2)

Jeg har meddeelt Grev Holstein Rapporten for at han kunde læse den i Ministerraadet, ligesom jeg ogsaa idag confidentielt tilstiller ham Quaades Privatbrev. Jeg har bedt om Rapporten tilbage for at sende Deres Excellence den, men i alt Fald tør jeg antage at min ovenstaaende Analyse af Quaades Samtale med Biilow er udtømmende. Det er meget heldigt s. 217 at Deres Exc. privat har givet Q. Bemyndigelse til at udtale sig til Bülow, thi saa kunne vi vente med at skrive officielt til Q. indtil De kommer tilbage.

Mange Tak for Deres venlige Spørgsmaal om mit Befindende. Destoværre lader det endnu Meget tilbage at ønske — jeg gaaer hver Dag i Ministeriet men er igrunden for Tiden ganske ubrugelig.

P. Vedel.

Oreby.