Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1873-10-25)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 25. October 1873.

Deres Excellences Brev af 22de modtog jeg igaar, men da jeg ikke traf Bülow den Dag, har jeg først idag kunnet bringe ham den foreløbige Tak for hans Meddelelse. Med den formelle Tak haster det ikke videre.

Nogle herværende Blade have i disse Dage i Anledning af Kronprindsens og Kronprindsessens Ophold i Vien og navnlig deres Sammentræf med den tydske Kaiser lavet endeel Combinationer med Hensyn til Art. V, 1) og af disse lader jeg en følge hoslagt, 2) som idag er bleven sendt mig af en Anonym. Det er jo rimeligt nok, at Spørgsmaalet om Nordslesvig er bleven omtalt under den tydske Kaisers og Fyrst Bismarcks Ophold i Vien; men var det kommet til noget Alvorligt, maatte det jo ialfald være bekjendt i Kbhvn. Jeg omtalte idag den vedlagte Coupon for Biilow; men han vidste Intet derom. . . .

Ogsaa jeg havde ventet at det skulde komme til et Besøg af Kronprindsen og Kronprindsessen hos Kronprindsen af Preussen; og min Tanke var egentlig, at det Brev jeg gjennem Grev Danneskjold 3) havde tilladt mig at henstille til Kronprindsen at skrive til Kronprindsen af Preussen, skulde paa en naturlig Maade lede dertil. Jeg kan ikke andet end finde, at det havde været godt om det var skeet. Det er begribeligt nok, at vore høie Herskaber ikke have Lyst til at vise sig empresserede her; men saadan som Forholdene nu engang ere, og ligeoverfor det Empressement som vises her, er det ikke muligt at holde sig fuldstændig tilbage. Fuldstændige incognito-Beiser gjennem Berlin ere ikke godt mulige. Forresten s. 219 er det jo tænkeligt, at Besøget endnu finder Sted. Jeg har ikke af Telegrammerne eller andre Efterretninger fra Vien kunnet see om eller naar Kronprindsen er afreist derfra.

G. Quaade.

Oreby.