Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1873-10-25)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 25. Oktober 1873.

Kjære Vedel,

Tak for Deres tvende Breve. Jeg havde igaar sendt Dem et telegraphisk Svar paa Deres Spørgsmaal i det første Brev. 1) Det var jo nu overflødigt; men jeg er altid bange for at vække ugrundede Forventninger, og meente ogsaa her at have fundet en god Leilighed til at prøve det nye Chiffer.

Jeg tænker mig Muligheden af at Ministeren endnu ikke er kommen tilbage til Kbhvn., og derfor har jeg ladet vedlagte Brev til ham aabent, saa at De vil kunne læse det. 2) Efterat dette er skeet, beder jeg Dem enten give ham det eller sende ham det. Det indeholder forresten ikke Stort. . . . [Om Vedels og hans egen nervøse Lidelse.]

G. Quaade.

Jeg glemte, skam at tale om, over Nerverne, det jeg fornemmelig vilde sige Dem. Det er jo maaskee overflødigt; men ligesom Bismarck i den Meddelelse Bülow har gjort mig, meget stærkt accentuerer Kongen, saaledes troer jeg ogsaa, vi i Svaret bør sætte Hs. M. saameget frem som den constitutionelle Form overhovedet tilsteder. Iøvrigt er jeg ganske enig i Deres med Hensyn til Svarets Indhold i Deres første Brev fremsatte Tanke.

G.Q.

P.Vedels Privatpapirer.