Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1873-10-30)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
Kjøbenhavn, 30. October 1873.

Den betænkelige Forfatningsstrid, som et politisk Partis Overgreb i Folkethinget nylig har fremkaldt, vil forhaabentlig under ingen Omstændighed kunne indvirke forstyrrende paa Landets venskabelige Forbindelse med andre Stater, og naar den kgl. Regering trygt stoler paa at denne Strid tilsidst vil finde sin tilfredsstillende Løsning, bygger den dette sit Haab paa Folkets naturlige sunde Sands og loyale Følelse, der ikke ville svigte Regeringen, naar denne med Fasthed s. 221 søger at sikkre en rolig Udvikling af Landets Forfatningsforhold. Men uagtet dette Anliggende saaledes i enhver Henseende er et indre Spørgsmaal, ligger der ikke destomindre en mægtig moralsk Støtte for den kgl. Regering i Bevidstheden om, at andre Begeringer med Interesse følge dens Bestræbelser, og ligesom denne Sympathi fra ingen Side kan være os vigtigere end fra Tydsklands, saaledes have de velvillige Følelser, som den preussiske Begering nærer for os i denne Sag heller ikke kunnet finde noget fyldigere Udtryk end det er skeet i den Meddelelse fra den preuss. Statssecretair, hvorom D. H. har indberettet i Dep. Nr. 28 af 18de d. M. 1)

Denne Meddelelse har en saameget større Betydning for den kgl. Begering som Fyrst Bismarck i de Ord, som den pr. Statssecretair har gjentaget for D. H., ikke indskrænker sig til at omtale, hvorledes den preussiske Regering opfatter den nærværende politiske Situation i Dmk., men tillige har grebet Leiligheden til i det Hele at udtale sig om Tydsklands Forhold og Interesser ligeoverfor den danske Stat. Rigscantsleren har endogsaa troet at burde tage Hensyn til visse Planer som Aviserne stundom have tillagt den tydske Politik og som vare truende for Dmk.s Selvstændighed og Integritet. Den kgl. Regering har vistnok ikke skjænket disse uheldspaaende Rygter nogen videre Opmærksomhed men den er dog derfor ikke den pr. Regering mindre erkjendtlig, naar denne har taget Anledning til bestemt at fralægge sig deslige Planer og Hensigter, og til at definere sin Opfattelse af Forholdet mellem de tvende Lande paa en Maade der kun kan være beroligende og tilfredsstillende for os.

Kongen, hvem jeg selvfølgelig strax har forelagt D. H.s Depesche, har paalagt mig ved Dem at udtale til Hr. von Bülow, hvormeget den kgl. Regering paaskjønner den skeete Meddelelse, og Hs. Majestæt ønsker at De desuden særligen s. 222 skal fremhæve, med hvor stor Tilfredsstillelse Allerhøistsamme deri har gienfundet de samme venskabelige Følelser for Sig og den kgl. Familie, hvorpaa Hs. Keis. Høihed Kronprindsen af Tydsklands Besøg her allerede havde været et behageligt Bevis.

Koncept med P. Vedels Haand.