Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1873-10-30)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
Kjøbenhavn, 30. October 1873.

Confidentiel.

I Forbindelse med hvad jeg har udtalt i min Depeche af D. D. paaligger det mig endnu at takke D. H. fordi De, som jeg seer af Deres private og confid. Meddelelse til mig, ikke har ladet denne Leilighed gaae forbi uden at giøre den pr. Statssecretair opmærksom paa at den virksomste Maade, paa hvilken den pr. Regering kunde vise sin Deeltagelse, vilde være at skride til Udførelsen af Pragerfredens Art. V. Jeg fordølger mig ikke at der just ikke er synderlig Udsigt til at den pr. Regering for Tiden skulde troe sig istand til at give dette Bevis paa sin Agtelse for Dmk.s Integritet. Men Forholdene kunne forandre sig i denne Henseende og jeg veed at D. H. har Deres Opmærksomhed henvendt paa Alt hvad der kan tjene til at oplyse Den kgl. Regering desangaaende.

U. i. l.

Koncept med P. Vedels Haand paa samme Ark som Koncepten til Nr. 1100. — Nr. 1101 er afsendt som en særlig Skrivelse, sml. Nr. 1102.